REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną Cloudlets.Zone

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.). polegającą na odpłatnym udostępnieniu platformy Cloudlets.Zone umożliwiającej Klientom tworzenia własnych środowisk logicznych i zarządzania nimi. Do świadczenia Usługi wykorzystywana jest infrastruktura techniczno-systemowa należąca do Usługodawcy. Na Usługodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługa świadczona jest przez Spółkę Produkcja Chmur Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-677 przy ulicy Nabycińskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000835280, posiadającą numer REGON 385837030 oraz NIP 8943152644, kapitał zakładowy: 5.000 zł (wniesiony w całości) (dalej ,,Usługodawca”).
 3. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych i zgodnie z ograniczeniami czasowymi wskazanymi w Cenniku lub/i Aplikacji. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r (wersja 1.0)
 5. Każdy Klient (Użytkownik) zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz do przestrzegania jego zasad.
§ 2
Definicje
 1. Cennik – stawki opłat wnoszonych przez Klienta za korzystanie z Usług, określona na stronie internetowej https://www.cloudlets.zone oraz szczegółowo ma Platformie PaaS.
 2. Klient (użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, na rzecz której świadczona jest Usługa.
 3. Konto – identyfikator składający się z użytkownika i hasła powiązany z numerem telefonu zdolnym do odbierania wiadomości SMS, służący do uwierzytelniania i autoryzacji, umożliwiający Klientowi dostęp do Usług.
 4. Konsument – Klient, osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Platforma PaaS – współdzielona architektura fizyczna wysokiej dostępności, składająca się z serwerów, urządzeń sieciowych, licencji i aplikacji będąca własnością Usługodawcy, a udostępniona Klientowi za pośrednictwem graficznych i tekstowych interfejsów w formie wyodrębnionych wirtualnych zasobów w ramach świadczonych Usług.
 6. Usługa – usługa o nazwie Cloudlets.Zone świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet lub dedykowanych łączy światłowodowych, polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości tworzenia własnych środowisk logicznych i zarządzania nimi, poprzez udostępnienie przez Usługodawcę zasobów takich jak: moc procesorów, pamięć RAM, przestrzeń dyskową, sieć, adresy IP, licencje, aplikacje, bazy danych, itp.
 7. Dane – oznacza zapisy cyfrowe, konfiguracje i informacje przesyłane przez Klienta i przechowywane w ramach Usługi na Platformie PaaS Usługodawcy.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
§ 3
Warunki świadczenia usług
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę, za pośrednictwem sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych.
 2. Z uwagi na charakter i zakres świadczonych Usług, Usługodawca nie umożliwia ich świadczenia w sposób anonimowy.
 3. Do prawidłowego działania Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia:
  1. Umożliwiającego połączenie się z siecią Internet (komputer PC, tablet).
  2. Posiadającego dostęp do sieci Internet lub do łącza dedykowanego od Usługodawcy.
  3. Posiadającego przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji.
 4. Klient otrzymuje dostęp do Usługi po zrealizowaniu przez niego czynności określonych w § 4 pkt 1.
 5. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie zmiany parametrów Usługi są wykonywane wyłącznie przez Usługodawcę.
§ 4
Korzystanie z Usług i zawarcie umowy
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług jest rejestracja Konta Klienta równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 2. Usługodawca po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w § 4 pkt 1, przesyła Klientowi niezwłocznie w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail informacje niezbędne do aktywacji konta oraz pierwszego zalogowania się do Portalu Usług.
 3. Podany przez Klienta adres e-mail stanowi główny kontakt do automatycznej komunikacji z Platformą. Na numer telefonu komórkowego zostanie wysłany SMS z kodem autoryzacyjnym podczas zakładania konta.
 4. Przez okres 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu uruchomienia Usług, Klient ma możliwość korzystania z Usług w wersji testowej z ograniczeniami funkcjonalnymi i limitami, które wyspecyfikowane zostały na stronie internetowej https://www.cloudlets.zone/rejestracja/
 5. Przed upływem okresu testowego, o którym mowa w pkt 3 i 4 (powyżej), Klient zobowiązany jest do zasilenia konta Usługi zgodnie z Cennikiem. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta opłaty za korzystanie z Usług w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wyłączenia Usług i do usunięcia danych umieszczonych przez Klienta na Platformie PaaS, a Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszał względem Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
 6. Zrealizowanie przez Klienta czynności określonych w pkt. 1, 2 i 5 powyżej równoznaczne jest z zawarciem umowy na korzystanie z Usług.
§ 5
Prawa i obowiązki Stron
Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz jego kolejnych iteracji;
  2. powstrzymania się od jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Usługi lub systemów komputerowych osób trzecich;
  3. do aktywnej ochrony Konta w ramach Usługi przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich poprzez zabezpieczenie wszelkich poświadczeń (haseł, kluczy prywatnych, itp.) i użycie danych logowania wyłącznie na Platformie PaaS Usługodawcy, jak również wykorzystania udostępnionego przez Usługodawcę uwierzytelniania dwuskładnikowego;
  4. regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa swoich danych przy wykorzystaniu zasobów własnych lub usług dodatkowych dostarczonych przez Usługodawcę.
 2. Klient odpowiedzialny jest za uruchamiane z wykorzystaniem Platformy PaaS usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza umieszczone dane osobowe. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych, praw własności intelektualnej osób trzecich, praw własności przemysłowej.
 3. Klient jest administratorem Usługi i posiada do niej bezpośredni dostęp za pomocą danych dostępowych określonych w § 4 ust. 2. Klient uprawniony jest do samodzielnej instalacji aplikacji na Platformie PaaS innych niż udostępnione przez Usługodawcę. W takiej sytuacji wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy w przypadku nieprawidłowego działania aplikacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych dostępowych określonych w § 4 ust. 2 osobom trzecim.
 5. Usługodawca może udostępniać Klientowi warunki do korzystania z usług lub produktów (w tym oprogramowanie), dostarczanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.
 6. Klient może wnioskować o usunięcie swoich danych w trybie artykuł 17 ust. 1, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – „prawo do bycia zapomnianym”. W takim przypadku wszelkie dane osobowe, ale również usługi wraz z konfiguracjami oraz danymi cyfrowymi zostaną trwale usunięte z Platformy PaaS. Ze względu na nieodwracalność tego procesu, wniosek wymaga formy pisemnej i skierowany powinien być na adres Spółki. Dopuszczalna jest też forma elektroniczna (rodo@produkcjachmur.pl), jednak tylko wówczas, gdy poświadczona zostanie podpisem kwalifikowanym.
Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia dostępności Usługi (SLA) na poziomie 99,95% w skali miesiąca, lecz w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerwania dostępu do Usług. O każdorazowej przerwie, Usługodawca powiadomi Klienta z trzy dniowym wyprzedaniem (za pomocą e-mail), przy czym czas niedostępności Usługi spowodowany pracami konserwacyjnymi, nie jest zaliczany do czasu dostępności;
  2. w sytuacjach wyjątkowych, gdy przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo Usługi, Usługodawca może ograniczyć do niej dostęp i powiadomić Klienta (telefonicznie, poprzez -mail) o czasowym ograniczeniu dostępności Usługi;
  3. świadczenia Usługi z należytą starannością przewidzianą dla tego rodzaju działalności;
 2. Usługodawca nie odpowiada za:
  1. brak dostępności Usług, jeżeli nie wynika ona bezpośrednio z winy Usługodawcy;
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi spowodowane siłą wyższą;
  3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli spowodowane było żądaniami właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu powszechnego;
  4. treści, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, pliki, informacje oraz jakiekolwiek inne dane umieszczone na Platformie PaaS i udostępniane, rozpowszechniane lub przesyłane przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet;
  5. eksploatację i aktualizację plików, systemów, oprogramowania oraz innych danych wykorzystywanych w ramach Usługi;
  6. awarie infrastruktury po stronie Klienta.
 3. W szczególnych przypadkach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Klientowi dostępu do Usług, jeżeli:
  1. Dane przechowywane na Platformie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi w szczególności, gdy Dane mogą spowodować wystąpienie błędu lub naruszenie bezpieczeństwa systemu Usługodawcy. Wznowienie dostępu do Usługi nastąpi po usunięciu przez Klienta wymienionych Danych. W przypadku nie usunięcia przez Klienta w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie (co najmniej 24 godzin), Usługodawca uprawniony jest do samodzielnego usunięcia takich Danych;
  2. otrzymał urzędowe zawiadomienie od właściwego polskiego lub zagranicznego organu władzy/służby publicznej, bądź otrzymania innej wiarygodnej wiadomości o wykorzystywaniu Usługi w sposób zabroniony przez obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu;
  3. rozpowszechniania i nielegalnego używania hasła i loginu do Usług, w szczególności przekazywanie ich innym podmiotom;
  4. podejmowania przez Klienta czynności mogących wpływać na bezpieczeństwo lub stabilność Usługi;
  5. rażącego naruszania postanowień Regulaminu, pomimo otrzymania upomnienia od Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do przeniesienia fizycznej lokalizacji infrastruktury techniczno-systemowej użytkowanej do świadczenia Usługi i w związku z tym czasowego wstrzymania świadczenia Usługi, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Klienta w formie elektronicznej o czasowym wstrzymaniu dostępu do Usługi z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni kalendarzowych.
 5. Usługodawca uprawniony jest do degradacji wydajności Usługi, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, w przypadku podejmowania przez Klienta działań mogących skutkować wystąpieniem awarii infrastruktury Usługodawcy służącej do świadczenia Usługi.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usługi, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w § 10, oraz na żądanie uprawnionych organów administracji państwowej w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 7. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do równowartości opłat netto (tj. bez podatku VAT) wniesionych przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających moment wystąpienia szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
§ 6
Wynagrodzenie Usługodawcy
 1. Opłaty za korzystanie z Usług pobierane są z góry, co oznacza, że wymagane jest inicjalne zasilenie salda rachunku Klienta na Platformie PaaS, a wpłaty można wnosić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego przez Usługodawcę i widocznych w ramach konta Klienta.
 2. Klient przy dokonywaniu wpłaty zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą swoich danych osobowych (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, numer identyfikacji podatkowej), które posłużą do wystawienia faktury VAT.
 3. Cennik obejmuje opłaty za Usługi uzależnione od wybranej przez Klienta konfiguracji Usług oraz wygenerowanego obciążenia w okresie ważności wniesionej opłaty. Wniesiona opłata daje Klientowi możliwość korzystania z zasobów Platformy PaaS przez okres wskazany w Cenniku lub do wyczerpania salda.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat pobieranych za poszczególne konfiguracje i składowe Usługi.
 5. W przypadku nie wniesienia przez Klienta wpłaty gwarantującej zachowanie dodatniego salda, Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie o wstrzymaniu świadczenia Usługi do momentu uiszczenia dodatkowej opłaty. Nieuregulowanie przez Klienta opłaty za Usługę w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu wstrzymania świadczenia Usługi, uprawnia Usługodawcę do usunięcia danych umieszczonych przez Klienta na Platformie PaaS.
 6. Z tytułu świadczenia Usługi, czy też wniesionych wpłat, na rzecz określonego Klienta wystawiana jest faktura VAT.
§ 7
Wsparcie techniczne
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta pomoc techniczną dotyczącą Usług. Zapytania w kwestiach technicznych należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres wsparcie@cloudlets.zone. Usługodawca może udostępnić Klientowi dedykowane narzędzie służące do zgłaszania zapytań w kwestiach technicznych.
 2. W przypadku wystąpienia awarii Usługi, rozumianej jako stan spowodowany nieprawidłowym fizycznym działaniem Usługi uniemożliwiającym lub utrudniającym korzystanie z jej funkcjonalności, Klient zobowiązany niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy.
 3. Klient dokonuje zgłoszenia awarii poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wsparcie@cloudlets.zone. W zgłoszeniu Klient powinien podać jak najwięcej informacji na temat awarii, w celu przyspieszenie jej diagnostyki i usunięcia przez Usługodawcę. Klient każdorazowo zgłaszając awarię otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Usługodawcę. Bieg okresu niedostępności Usługi, o którym mowa w § 5 pkt. 6 a. Regulaminu, rozpoczyna się od momentu zgłoszenia awarii w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 4. W celu zdiagnozowania i usunięcia awarii, Klient może zostać poproszony do udostępnienia Usługodawcy zdalnego połączenia z Usługą oraz umożliwienia wykonywania operacji niezbędnych do usunięcia przyczyny awarii.
§ 8
Reklamacje
 1. Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji sporządzonej w formie pisemnej i przesłanej na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja musi zawierać, co najmniej:
  1. dokładne oznaczenie Klienta, w szczególności imię i nazwisko albo nazwę firmę, adres do doręczeń, adres e-mail;
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi;
  3. termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o wyniku rozpatrzenia reklamacji z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt. 3.
 3. Jeżeli reklamacja Klienta nie zawiera wszystkich elementów wymienionych § 8 pkt 1, Usługodawca wezwie Klienta do usunięcia braków, wyznaczając termin na ich usunięcie nie krótszym niż 7 dni. Do momentu usunięcia braków rozpatrywanie reklamacji może zostać zawieszone.
§ 9
Zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym Usługodawcy, pod adresem https://cloudlets.zone i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) na siedem dni przed wejście zmian w rzycie, a nowa iteracja wraz z wersją i datą umieszczenia zostanie opublikowana pod adresem https://cloudlets.zone/regulamin/.
 3. Zmiana Regulaminu upoważnia Klienta do złożenia rezygnacji z Usługi w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wejściu w życie nowego Regulaminu. W przypadku rezygnacji, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej i skutecznego dostarczenia go do siedziby Usługodawcy.
§ 10
Zakazane treści i aktywności
 1. Klient zobowiązuje się nie przechowywać na Platformie PaaS treści o charakterze pornograficznym, pedofilskim, rasistowskich lub innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zakazana jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na Platformie PaaS aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w szczególności plików dźwiękowych zakodowanych w formacie mp3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz, itp.), do których Klient nie posiada praw autorskich i które nie są jego własnością.
 3. Zakazane jest używanie Usługi do publikacji treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających interesy osób trzecich, w tym Usługodawcy lub innych Klientów.
 4. Zabronione jest także wykorzystywanie Usługi do aktywności typu: ataki hackerskie w tym DDOS, phising, dystrybucja złośliwego oprogramowania (malware) i podobne, łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych, zmienianie nagłówków wiadomości email w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy, propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych, propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych.
 5. W przypadku kont próbnych, zabronione jest używanie platformy do „kopania” kryptowalut oraz do jakiejkolwiek działalności mającej charakter zarobkowy.
 6. Adres e-mail stanowi podstawowe, a zarazem jedyne narzędzie do komunikacji między Platformą a Klientem. Niedopuszczalne jest stosowanie e-maili tymczasowych. Wykrycie ich użycia powodować będzie natychmiastowe zawieszenie usług na Platformie.
§ 11
Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 12
Rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w § 4 pkt. 6 Regulaminu, zawarta zostaje na czas określony – odpowiadający okresowi ważności punktów wskazanych w aktualnym Cenniku.
 2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu wystąpienia ważnych powodów. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy uznaje się w szczególności:
  1. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Klient wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami lub Regulaminem;
  2. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Klient prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Usługi;
  3. likwidacji Usługi, lub też zaprzestania lub zmiany zakresu czy charakteru świadczenia Usługi.
§ 13
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.
 2. Wszelkie spory, które ewentualnie powstaną pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty powstania sporu, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami – dla siedziby ich miejsca zamieszkania.
 3. Każdy Klient ma prawo pobrać treść niniejszego Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://cloudlets.zone/regulamin/ i zapisać go na własnym nośniku.